"Ҳеч тўхтамасдан ҳаракат қилуб турғон вужудимизга, танимизга сув-ҳаво не қадар зарур бўлса, маишат йўлида ҳар хил қора кирлар ила кирланган руҳимиз учун ҳам шул қадар адабиёт керакдир. Адабиёт яшаса — миллат яшар".     Абдулҳамид Чўлпон

Сатрлар/Таблица Видеогалерея

Алишер Навоий ҳақида (видео)

Алишер Навоий ҳақида (видео)

Алишер Навоий. Турк назмида чу мен тортиб алам

Алишер Навоий. Турк назмида чу мен тортиб алам

Турк назмида чу мен тортиб алам, Айладим ул мамлакатни якқалам. Низомий олса Барда бирла Ганжа, Қадам Рум аҳлиға ҳам қилса ранжа, Чекиб Хусрав доғи тиғи забонни, Юруб фатҳ айласа Ҳиндустонни,… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (19)

Алишер Навоий ғазалларидан (19)

Ғариблиғда деманким  ғаму  малолати  бор Ки, сендин анру кўпгулнинг ғариб ҳолати бор. Кўнгул иложини  қил,  эн  қуёш,  внсол  илаким, Масиҳ дам ура олмас кеби  малолати бор. Кўпгул жунунда тилин ақл … батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (18)

Алишер Навоий ғазалларидан (18)

Қон ютуб умре жаҳон аҳлида бир ёр истадим, Лекин ул камрак топилди, гарчи бисёр истадим. Кимгаким жоним фидо айлаб, соғиндим, ёр эрур, Эрмас эрди ёрлиғда чун вафодор истадим. Билмадим олам… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (17)

Алишер Навоий ғазалларидан (17)

Ёридин ҳеч ким менингдек зору маҳжур ўлмасун, Жумлайи оламда расволиққа машҳур ўлмасун. Мен бўлай овора то ишқимдин айлаб гуфтугўй, Оти анинг ҳар киши оғзиға мазкур ўлмасун. Жонима бедоду зулмин, ё… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (16)

Алишер Навоий ғазалларидан (16)

Баҳорни нетайин, ўт менииг баҳоримға Ки, тушмагай назарим сарви гулъузоримға Юзи ўтиғаки тер шабнами қўяр юз хол, Хазондин ўлмасун офат бу лолазоримға. Дедингки, дайрға кирсанг май ихтиёр этма, Қўярму муғбачайи… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (15)

Алишер Навоий ғазалларидан (15)

Кирди сиймобий либос ичра яна ул гулузор, Ул қуёшдекким, анга мониъ бўлур абри баҳор. Ул булут янглиғ либос узра сизилғон хатлари Бор анингдекким, ёғин тушгай булутдин тор-тор. Бу либоси сиймгун… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (14)

Алишер Навоий ғазалларидан (14)

Сариғ оғриғ бўлдум, эй соқий, хазони ҳажр аро, Қони асфар майки, бор ҳар қатраси бир каҳрабо. Юзу жисмимдур сариғ барге қуруған шох уза, Шоху баргеким, қуруб сарғарса, ким кўрмиш даво!… батафсил »

Навоий сабоқлари (2)

Навоий сабоқлари (2)

Навоий сабоқлари (1)

Навоий сабоқлари (1)

Алишер Навоий ғазалларидан (13)

Алишер Навоий ғазалларидан (13)

Кўнглум оҳидин табассум лаълингга фан бўлмади Уйлаким лаъл ахгари ел бирла равшан бўлмади. Истади жисм уйи бир равзан ўқунгдин, войким, Қолмади равзан ериким, неча равзан бўлмади. Деди, бир дашном учун… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (12)

Алишер Навоий ғазалларидан (12)

Боғингга етмасун ошуб хазондин, ё раб, Гул била сарвунга осеб замондин, ё раб. Олди жон лаълингу элга лаби жон бергучилар Барча қул бўлсун анинг олдида жондин, ё раб. Дардини баски… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (11)

Алишер Навоий ғазалларидан (11)

Оҳким, ул ошно бегона бўлди оқибат, Ҳажридин бехудлуғум афсона бўлди оқибат. Ақлу дониш лофини урған кўнгул йиғлай юруй, Ул парийваш ҳажрида девона бўлди оқибат. Қатра-қатра шодлиғ ашкинки сочтим васлида, Барча… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (10)

Алишер Навоий ғазалларидан (10)

Мени ҳавосида девона айлади ул шўх, Жунуну ишқ ила афсона айлади ул шўх. Пари киби чиқибон хушу ақл ғорат этиб, Ниҳон бўлуб, мени девона айлади ул шўх. Ушатти шиша у… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (9)

Алишер Навоий ғазалларидан (9)

Қошу юзунгни мунажжим чунки кўрди бениқоб, Деди: кўрким қавс буржидин туғуптур офтоб. Бир лабинг жон олди андоқким, бириси билмади, Эмдиким билди ароларида бордур шаккароб. Гар фалак қошинг била баҳсе ҳилолидин… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (8)

Алишер Навоий ғазалларидан (8)

Номаси қўйнумда, баским изтироб айлар кўнгул, Ўпгали чиқмоққа гўёким шитоб айлар кўнгул. Тоза бутмиш эрди кўксум чоки, ваҳким, толпиниб Чиққали ул рахнани ҳар дам хароб айлар кўнгул. Ўқи захми йўлидин… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (7)

Алишер Навоий ғазалларидан (7)

Юзунгни кўрдум, эмди кўзларимни боғла, эй қотил, Ки ногаҳ бўлмағайлар ўзга юзни кўргали мойил. Китоб авроқидек бўлғай мусаттаҳ қолмайин даври Ғамим тошиға бўлса бир нафас тўқуз фалак ҳомил. Мени бедилнинг… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (6)

Алишер Навоий ғазалларидан (6)

Соқиё, ҳижрон тунидур, бода тут, Ул қуёш бирла бу шомимни ёрут. Ҳажридин асру малолатдур манга, Май била бир лаҳза кўнглумни овут. Жоми даври ламъасин барқ уйлаким, Чиқти мағриб тоғидин мушкин… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (5)

Алишер Навоий ғазалларидан (5)

Қаро кўзум, келу мардумлуғ эмди фан қилғил, Кўзум қаросида мардум киби ватан қилғил. Юзунг гулига кўнгул равзасин яса гулшан, Қадинг ниҳолиға жон гулшанин чаман қилғил. Таковарингға бағир қонидин ҳино боғла,… батафсил »

Алишер Навоий ғазалларидан (4)

Алишер Навоий ғазалларидан (4)

Мени мен истаган ўз суҳбатига аржуманд этмас, Мени истар кишининг суҳбатин кўнглум писанд этмас. Не баҳра топқамен андинки, мендин истагай баҳра, Чу улким баҳраи андин тилармен баҳраманд этмас. Нетай ҳуру… батафсил »